Daten werden geladen...
Upozornenie: Všetky údaje sú založené na NAVs vypočítaných príslušnou depozitnou bankou. Pri znázorňovaní a výpočte výkonnosti resp. informáciách o vývoji hodnoty nie sú použité žiadne backtest údaje. Výnosy dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Každá kapitálová investícia je spojená s rizikom, kurzy môžu stúpať a klesať a nie je zaručená návratnosť investície. Menové výkyvy môžu tiež ovplyvniť vývoj investície. Vstupné a výstupné poplatky nie sú vo výpočte výkonnosti zohľadnené a preto môžu výnos zmenšiť.  Informácie uvdené na website sú všeobecného charakteru, neberú do úvahy individuálnu daňovú situáciu jednotlivých investorov a môžu sa kedykoľvek na základe legislatívnych alebo správnych úprav meniť. Pre detailné informácie je preto nevyhnutné kontaktovať daňového poradcu. Investícia do podielových fondov by sa mala konať len vtedy, keď boli preštudované všetky podklady, ktoré sú k danému fondu z právneho hľadiska k dispozícii, ako posledný zverejnený predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov („KID“ alebo „KIID“), ustanovenia fondu, správa o hospodárení, aktuálna ročná a/alebo polročná správa, ktoré su bezplatne k dispozícii v sídle ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň resp. v investičnej spoločnosti fondu. Všetky údaje sú bez záruky.